ஹில்லாரி க்ளின்டனின் பிரச்சா இயக்குநர் மாற்றம்

முன்னாள் பிரச்சார இயக்குநர்:
Hillary campaign Manager - NYT (AP)

இன்னாள் பிரச்சார இயக்குநர்:
LA Times - Maggie Williams

செய்தி: Maine to Obama; Clinton Replaces Campaign Leader – New York Times

பாலாஜி

Advertisements